Защита на дисертационен труд

 events, news, семинари  Comments Off on Защита на дисертационен труд
Nov 252015
 

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор на науките” съобщават, че на 14. 12. 2015 г. (понеделник) от 13:30 ч. в зала 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе “ № 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Неравновесни процеси в ранната Вселена и техните космологични ефекти и ограничения”

на д-р Даниела Петрова Кирилова, доцент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 Физически науки, по научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия”.

Председател на НЖ: проф. дфн Радослав Костадинов Заманов – ИА с НАО

Рецензии:
проф. дфн Илиан Христов Илиев – ИА с НАО – pdf
проф. дфн Екатерина Христова Христова – ИЯИЯЕ – БАН – pdf
доц. д-р Димитър Магдаленов Младенов – СУ “Св. Климент Охридски” – pdf

Становища:
проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева – ШУ “Епископ Константин Преславски” – pdf
проф. дфн Радослав Костантинов Заманов – ИА с НАО – pdf
проф. д-р Румен Станимиров Бачев – ИА с НАО – pdf
доц. д-р Петко Любенов Недялков – СУ “Св. Климент Охридски” – pdf

Материалите по защитата са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО – http://www.astro.bas.bg/~dani.

Нова книга

 events, news  Comments Off on Нова книга
Nov 102015
 

нова книга

 

Излезе от печат монографията “Химически пекулярни звезди от спектрален клас А” на проф. Илиан Илиев. В нея са обхванати резултатите от многогодишни изследвания, правени преди всичко с двуметровия телескоп на Националната обсерватория Рожен. Звездите от спектрален клас А представляват особен интерес не само от гледна точка на строежа на звездните атмосфери, но и от гледна точка на еволюцията на звездите. Поради отсъствието на един доминиращ механизъм за пренасяне на енергия от централните части на звездите към повърхността им съществено става влиянието на други специфични физически процеси, фактори и явления – такива като микроскопичната дифузия под действие на излъчването, звездните магнитни полета, приливните взаимодействия и околосното въртене. Взаимодействието на тези фактори обуславя твърде необичайното за други спектрални класове разнообразие в химическия състав на звездните атмосфери, което наблюдаваме при звездите от спектрален клас А.

В монографията последователно са разгледани три основни типа химически пекулярни звезди от спектрален клас А – звездите от тип Lambda Bootis с техните бедни на метали атмосфери, класическите Ар звезди и стабилизиращото действие на силното полоидално магнитно поле, и най-накрая, металичните звезди членове на двойни системи, при които съществена роля се оказва че играят и приливните взаимодействия.

Книгата е отпечатана от издателство „Мултипринт-София“.

Обръщение на Директора на ИА с НАО към всички, подкрепили кампанията за набиране на средства за Националната астрономическа обсерватория

 important  Comments Off on Обръщение на Директора на ИА с НАО към всички, подкрепили кампанията за набиране на средства за Националната астрономическа обсерватория
Oct 122015
 

Драги приятели на астрономията,

 

Преди всичко, огромна благодарност на всички, които подкрепиха до момента кампанията за набиране на средства за оцеляване на Националната астрономическа обсерватория, https://www.indiegogo.com/projects/save-rozhen-observatory-bulgaria#/ .

Много хора се отзоваха и помогнаха, още повече искат да се информират за някои подробности и задават въпроси свързани със състоянието на Обсерваторията, необходима ли е тя въобще на страната, с какво е полезна и т.н. На много голяма част от тези въпроси ще намерите отговори в статията,публикувана неотдавна във вестник “168 часа”.

intervu

проф. д-р Таню Бонев, директор на Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

Избор на директор

 important, news  Comments Off on Избор на директор
Oct 022015
 

На 1 септември 2015 г., управителният съвет на българската академия на науките откри процедура за избор на директор на Институт по астрономия с национална астрономическа обсерватория. Кандидатите могат да се запознаят с пълния текст на обявата, следвайки линка „обяви и конкурси” в лявата колонка на сайта на бан.

НАУЧЕН СЕМИНАР

 events, important, семинари  Comments Off on НАУЧЕН СЕМИНАР
Sep 292015
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 5 октомври от 11:00 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София. На семинара ще бъде представен проект за монография.

Тема: Химически пекулярни звезди от спектрален клас А

Докладва: проф. д.ф.н. Илиан Илиев, ИA с НАО, БАН

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

Звездите от спектрален клас А представляват особен интерес както от гледна точка на строежа на звездните атмосфери, така и от гледна точка на звездната еволюция не само върху главната последователност. Заради отсъствието на доминиращ механизъм на пренос на енергия от централните части към звездната повърхност съществен става приносът на други физически процеси и явления – дифузията под действие на излъчването, магнитното поле, приливните взаимодействия и др. Комбинираното действие на тези фактори се отразява най-вече в наблюдаваното разнообразие на химическия състав при звездите от спектрален клас А. Няма друг спектрален клас, при който амплитудата на химическия състав на звездните атмосфери да достига почти шест порядъка – от -2 порядъка за едни химически елементи до +4 порядъка за други.

На семинара ще бъде представен проект за монография, която обхваща резултатите от изследвания правени преди всичко с 2-м телескоп в НАО. Последователно в нея са разгледани три основни типа химически пекулярни звезди от спектрален клас А – звезди от тип Ламбда Боотис с техните бедни на метали атмосфери, класическите Ар звезди и стабилизиращото действие на силното магнитно поле, и, най-накрая, металичните звезди, членове на двойни системи, при които съществена роля играят приливните взаимодействия.

Пълно лунно затъмнение на 28 септември 2015

 events, news  Comments Off on Пълно лунно затъмнение на 28 септември 2015
Sep 242015
 

 

Пълно лунно затъмнение на 28 септември 2015

Това затъмнение ще бъде последното по-значимо астрономическо явление за годината. Ще се наблюдава от най-източните части на Тихия океан, Северна и Южна Америка, Атлантическия океан, Европа, Африка, Западна Азия, най-западните части на Индийския океан и части от Антарктика. По време на явлението Луната ще бъде в съзвездието Риби.

Лунни затъмнения се случват, когато Слънцето, Земята и Луната се подреждат почти или точно в права линия, при което полусянката или сянката на Земята попада върху Луната. Земната полусянка води до неголямо понижаване на осветеността на нашия естествен спътник, което за обикновен наблюдател е почти незабележимо като ефект. При попадането на земната сянка върху Луната обаче се наблюдава частично или пълно лунно затъмнение.

На 28 септември 2015 затъмнението от полусянката на Земята ще започне в 03:11:46 ч. официално време, но наблюдателите няма да регистрират видима промяна във вида на Луната дълго време след този момент. Началото на затъмнението от земната сянка ще бъде в 04:07:12 ч. откогато с невъоръжено око ще може да се проследи бавното настъпване на последната по лунния диск. Пълната фаза на затъмнението ще започне в 05:11:11 ч. и от този момент Луната ще се наблюдава в характерния за нея при пълни лунни затъмнения червеникаво-кафяв цвят. Кулминацията на явлението ще бъде в 05:47:09 ч., когато лунният диск ще бъде максимално затъмнен. Пълната фаза ще завърши в 06:23:07 ч., а затъмнението от земната сянка – в 07:27:06 ч.

Продължителността на затъмнението от земната сянка ще бъде 3 часа, 19 минути и 54 секунди, а продължителността на пълната фаза ще е 1 час, 11 минути и 55 секунди.

По време на максималната фаза наблюдател от София ще вижда Луната на височина 16.5 градуса над западния хоризонт. От България явлението ще се наблюдава до залеза на Луната в 07:28 ч. (за София), т.е. до края на затъмнението от сянката, когато денят вече ще е настъпил. На 28 септември Слънцето ще изгрее в 07:20 ч. за София.

Желаещите да наблюдават явлението трябва да изберат място с открит нисък хоризонт в посока запад.

eclipse_Luna

Разположение на Луната над западния хоризонт за наблюдател от София по време на  максималната фаза на затъмнението в 05:47 ч. на 28 септември 2015

Карта за явлението от Fred Espenak (NASA’s GSFC) може да бъде разгледана на WEB-адрес http://www.eclipsewise.com/oh/oh-figures/ec2015-Fig04.pdf

Суперлуние на 28 септември 2015

Пълнолунието на 28-и септември, по време на което ще се случи пълното лунно затъмнение, е доста близко по време с перигея на Луната. Обикаляйки около Земята по своята елиптична орбита, Луната се приближава до нашата планета веднъж на всеки 27.55 дни. Когато Луната е най-близо до Земята, казваме, че тя е в перигей – така се нарича най-близката до нас точка от лунната орбита. През период от около 412 дни перигеят съвпада с пълнолунието – явление, популярно като „Супер-Луна“ или „Суперлуние“. Пълнолунието на 28 септември ще настъпи в 05:50 ч. (това е по време на пълната фаза на затъмнението), а Луната ще бъде в перигей 63 минути по-рано – в 04:47 ч. Тогава нашият естествен спътник ще бъде на разстояние 356 876 km от Земята, което е максималното му приближаване за месец септември.

При суперлуние видимият диаметър на Луната е с около 7% по-голям от случая, когато естественият ни спътник е на средно разстояние от Земята (на 384 400 km). Тази малка промяна обаче не може да се забележи с невъоръжено око. Също така в нощ при суперлуние Луната е с около 16% по-ярка, но тъй като няма с какво да се сравни тази повишена яркост, не може да се твърди уверено, че разликата е визуално доловима. Желаещите да придобият лични впечатления от Суперлунието могат да извършат своите наблюдения в нощта на 27-и срещу 28-и септември, до началото на лунното затъмнение в 03:12 ч.

Жътварска Луна“ (Harvest Moon) за 2015 г.

Сред някои народи от Северното полукълбо на Земята, пълнолунието, падащо се най-близо до есенното равноденствие, е известно като „Жътварска Луна“. Хората в миналото са забелязали, че при пълнолуние, случващо се около началото на есента, Луната като че ли изгрява почти по едно и също време в продължение на няколко вечери подред – в самото им начало. Това било доста удобно за земеделските стопани, които можели да прибират реколтата си до късно през нощта, на лунна светлина. Тяхното наблюдение не било плод на въображението им, а се дължи на една особеност, която се разяснява от сферичната астрономия: В началото на есента при залез слънце, еклиптиката сключва най-малък ъгъл спрямо хоризонта – около 23.5 градуса за нашите географски ширини. Обикаляйки около Земята, Луната се премества покрай еклиптиката с близо 13 градуса на денонощие в посока изток, поради което нейният изгрев закъснява с около 50 минути средно на всяка следваща дата. Но ако в началото на есента Луната е пълна, то поради малкия наклон на еклиптиката спрямо хоризонта, в няколко поредни вечери нейният изгрев ще закъснява с по-малко от средното, по-точно – с близо 39 минути. И обратно – около началото на пролетта, изгревът на пълната Луна закъснява на всяка следваща вечер с близо 1 час.

Пълнолунието на 28 септември е най-близкото до датата на есенното равноденствие (есента ще настъпи на 23 септември в 11:20 ч.). По смисъла на горното, това пълнолуние ще бъде „Жътварската луна“ за 2015 г.

Накратко: пълнолунието на 28-и септември 2015 е Суперлуние и „Жътварска Луна“ за годината, като освен това ще наблюдаваме и пълно лунно затъмнение.

Пенчо Маркишки, ИА с НАО, 11.09.2015 г.

Тел.: 0886 841 446

Защита на дисертационен труд

 events, important, news, семинари  Comments Off on Защита на дисертационен труд
Aug 282015
 

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 28. 09. 2015 г. от 15 ч. в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Бърза променливост при избрани хромосферно активни звезди джуджета и апаратура за изследването им

на Румен Гошков Богдановски, инженер в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 Физически науки, по научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия”.

Автореферат

Научен ръководител: проф. д-р Ренада Константинова Константинва-Антова

Председател на НЖ: проф. д-р Таню Русинов Бонев

Рецензии:

проф. д-р Таню Русинов Бонев – pdf
доц. д-р Валери Костадинов Голев – pdf

Становища:

проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева – pdf
проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев – pdf
проф. д-р Ренада Константинова Константинова-Антова – pdf

Мексикански залив

 news  Comments Off on Мексикански залив
Jul 132015
 

Gulf_of_Mexico

Трицветно (BVR) изображение на плътния молекулярен облак L935, известен повече като „Мексикански залив“. Тази област с активно звездообразуване се намира между мъглявините „Северна Америка“ (NGC 7000) и „Пеликан“ (IC 5070), на разстояние около 2 000 светлинни години от Слънцето. Изображението е получено на 04.09.2012 г. с 50/70-cm Шмит телескоп и CCD камера FLI PL 16803 на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ към Института по астрономия при Българска академия на науките.

Полето на „Мексикански залив“ съдържа голям брой млади звездни обекти, като звезди от тип T Tauri, звезди на Хербиг от спектрални класове Ae/Be, избухващи звезди от тип UV Ceti, обекти на Хербиг-Аро, колимирани джетове и кометарни мъглявини.

Актуални резултати от дългопериодични многоцветни фотометрични изследвания на млади звездни обекти в полето на „Мексикански залив“ с участието на астрономи от отдел „Звезди и звездни системи“ на Института по астрономия с НАО, БАН, са публикувани в:

  1. S. Ibryamov, E. Semkov, S. Peneva, 2015, PASA, 32, 21, Long-term multicolour photometry of the young stellar objects FHO 26, FHO 27, FHO 28, FHO 29, and V1929 Cygni”

  2. S. Ibryamov, E. Semkov, S. Peneva, 2015, BlgAJ, 22, 3, “Long-term BVRI light curves of 5 pre-main sequence stars in the field of “Gulf of Mexico”

  3. I. Poljancic Beljan, R. Jurdana Sepic, E. Semkov, S. Ibryamov, S. Peneva, M. Tsvetkov, 2014, A&A, 568, A49, “Long-term photometric observations of pre-main sequence objects in the field of North America/Pelican Nebula”

  4. E. Semkov, S. Peneva, S. Ibryamov, D. Dimitrov, 2014, BlgAJ, 20, 59, “The unusual photometric behavior of the new FUor star V2493 Cyg (HBC 722)”

  5. E. Semkov, S. Peneva, U. Munari, M. Tsvetkov, R. Jurdana-Sepic, E. de Miguel, R. Schwartz, D. Dimitrov, D. Kjurkchieva, V. Radeva, 2012, A&A, 542, A43, “Optical photometric and spectral study of the new FU Orionis object V2493 Cygni (HBC 722)”

  6. E. Semkov, S. Peneva, U. Munari, A. Milani, P. Valisa, 2010, A&A, 523, L3, “The large amplitude outburst of the young star HBC 722 in NGC 7000/IC 5070, a new FU Orionis candidate”

Автор на изображението и текста: докторант Сунай Ибрямов

За повече информация:

проф. д-р Евгени Семков – esemkov [at] astro.bas.bg

докторант Сунай Ибрямов – sibryamov [at] astro.bas.bg

гл. ас. д-р Стоянка Пенева – speneva [at] astro.bas.bg

Научен семинар – 29.06.2015

 семинари  Comments Off on Научен семинар – 29.06.2015
Jun 172015
 

НАУЧЕН СЕМИНАР

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 29 юни от 13:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: “Ultraluminous X-ray sources”

Докладва: prof. DSc Sergei Fabrika, Head of the Laboratory of Stellar Physics at the

Special Astrophysical Observatory of the Russian Academy of Sciences

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

The origin of Ultraluminous X-ray sources (ULXs) in external

galaxies whose X-ray luminosities exceed those of the brightest black

holes in our Galaxy by hundreds and thousands of times is mysterious. The

most popular models for the ULXs involve either intermediate mass black

holes (IMBH, ~1000 solar masses) with standard accretion disks or

stellar-mass black holes (10 solar masses) accreting at super-Eddington

rates. We find that all ever spectrally observed ULX counterparts have the

same optical spectra and they are very similar to that of SS 433, the only

known supercritical accretor in Milky Way. We study ULXs in two classical

galactic mergings Antennae and NGC3256. All the ULXs are located nearby

(in 200 pc) or inside extremely young (< 5 Myrs) massive stellar clusters,

and this association is not occasional. The ULX progenitor mass is bigger

than 40-50 solar masses. Probably, these close binary systems were ejected

from the interior of massive-star clusters during the cluster formation.

Семинар – предзащита

 events, семинари  Comments Off on Семинар – предзащита
Jun 172015
 

Редовната сбирка на обединения семинар на Института по Астрономия и Катедрата по Астрономия ще се проведе на 29 юни 2015 г. от 11:00 часа в
зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София. Ще бъдат представени резултати за предзащита на тема „Бърза променливост при избрани хромосферно активни звезди джуджета и апаратура за изследването им
на Румен Гошков Богдановски, ИА с НАО. Материалите по предзащитата са на разположение в канцеларията на Института по Астрономия.

Заб.: Необходим е кворум.

Моля за вашето участие в представянето и дискусията.

Абстракт: В настоящата работа е представена нова фотометрична апаратура специално проектирана за изследване на бързата променливост на хромосферно активни звезди. Тя позволява синхронни наблюдения от различни обсерватории, синхронизирани с точност от няколко микро секунди. Използвайки тази апаратура, две хромосферно активни звезди джуджета са изследвани: EV Lac и AD Leo. Те са известни с високата си избухваща активност. Присъствието на високочестотни оптични осцилации по време на избухване при EV Lac е потвърдено и за първи път са наблюдавани при AD Leo. За AD Leo е потвърден и точно определен заподозрения през 1986 от Pettersen et al. цикъл на активност.