May 172015
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 18 май от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: Връзката “Слънце-Земя”: II. Слънцето, климатът и човешката история
Докладва: доц. д-р Борис Комитов, ИА НАО

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

Във втория доклад по темата се резглаждат фактите, относно връзките между космическия и земния климат. Между динамиката на времевите редове на различни параметри на космическия и земния климат съществуват големи аналогии. Те са особено добре видими във времеви мащаби равни или по-големи от 20-22 годишния слънчев цикъл, но също така могат да се проследят и в по-къси такива (т.е. равни или по-къси от 11г цикъл на Швабе-Волф). Дискутират се различните възможни физически механизми, чрез които слънчевата активност пряко или косвено влияе върху климата на Земята и другите планети от Слънчевата система. Накратко се обсъждат и връзките между космическото време и климат от една страна и земната динамика (вулканизъм, земетресения и вариациите в околоосното въртене на Земята) както и последиците от това върху климата. Втората част на доклада е посветена на проблема как космическото време и космическият климат посредством въздействието си преди всичко върху климата и в по-малка степен върху биосферата влияят върху историческия процес и водят до възникване на исторически цикли. В тази насока се дискутират и някои от основните теории, свързани с развитието на човешкото общество. Главният акцент е върху цивилизационната теория на Арнолд Тойнби.

Sorry, the comment form is closed at this time.