Научен семинар

 семинари  Comments Off on Научен семинар
May 012015
 

НАУЧЕН СЕМИНАР

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 12 май от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: БИОФОТОНИКА В БОРБАТА С РАКА

Докладва: проф. Лъчезар Аврамов, Институт по Електроника, БАН
Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

 

Резюме:

Какво представлява заболяването „рак”? Защо във всички области на медицината има огромен научен и клиничен прогрес, а в онкологията – няма? Може ли физиката да даде решение на нерешими проблеми? И как физиката се превръща в медицина, а медицината във физика. „Биофотоника, оптична биопсия, фотодинамична медицина, тераностика – нови надежди в борбата на науката с рака.

Научен семинар 20.04.2015

 events, news, семинари  Comments Off on Научен семинар 20.04.2015
Apr 172015
 

НАУЧЕН СЕМИНАР

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 20 април от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.
Тема: Връзката “Слънце-Земя”: I. Космическо време и космически климат
Докладва: доц. д-р Борис Комитов, ИА НАО
Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

В доклада се прави кратък обзор на развитието на идеите за връзката между активността на Слънцето и природните процеси на Земята през последните 400 години и съвременното състояние на тематиката. Подробно се разказва за съвременната научна и техническа инфраструктура за слънчев и слънчево-земен мониторинг. Нови резултати от анализа на преки (инструментални) и косвени (исторически) данни от последните години показват, че на Слънцето и в околоземния космос протичат процеси, които не се вписват в общата схема на поведение на слънчевите и геофизични индекси, в чиято основа е 11 и 22 годишната цикличност, а са свързани с други времеви тенденции (например 52-60 тогодишна цикличност). Оказва се, че те са пряко свързани с важни процеси в околната среда на Земята, например в климата. Във връзка с това се обосновава необходимостта от създаване бази данни, позволяващи гъвкаво ползване на наличната съвкупност от наблюдавания на слънчеви активни центрове и активни явления на Слънцето, земната магнитосфера и високата атмосфера на Земята. Демонстрира се пример на съответен софтуерен продукт, който в момента е във фаза на разработка. Същият се разлработва в рамките на проекта “Хелиотараксия: Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг – Стара Загора”.

Академична лекция

 events, семинари  Comments Off on Академична лекция
Apr 012015
 

ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАО

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

НАУЧЕН СЕМИНАР

На редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия на 6 април от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София, ще бъде изнесена академична лекция на тема „Масивни рентгенови двойни звезди” от доц. д-р Кирил Стоянов, ИА с НАО, БАН.

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

С развитието на рентгеновата астрономия, изследванията на рентгеновите двойни звезди стана модерна тематика в съвременната астрономия. Масивните рентгенови двойни представляват система от компактен обект (неутронна звезда или черна дупка), който акретира вещество от гореща ОВ звезда. В този доклад ще бъдат разгледани оптическите свойства на тези обекти, както и резултати, получени с телескопите на НАО Рожен.

Научен семинар – 30.03.2015г.

 news, семинари  Comments Off on Научен семинар – 30.03.2015г.
Mar 242015
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 30 март от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: Еруптивни явления на Слънцето

Докладва: д-р доц. Петър Духлев, ИА НАО, БАН

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

Еруптивните протуберанси, слънчевите избухвания и изхвърлянето на коронална маса са трите основно еруптивни прояви на Слънцето. Тези явления често са физически взаимосвързани, възниквайки в една и съща едро-мащабна магнитна система, еруптираща в слънчевата корона. Тяхното изследване е една от особено актуалните насоки в съвременната хелиофизика. Изследването на трите еруптивни явления са възможност за разширяване на познанието ни за физическите процеси водещи до тяхната поява и са основа за ранна диагностика и прогноза на геоефективните слънчеви избухвания и изхвърляния на коронална маса.